Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
To jest wersja archiwalna z dnia 13.11.2019 11:49, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: nowa informacja

Ogłoszenie o zamówieniu na ochronę budynku

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Warszawa, dnia 13 listopada 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGI SPOŁECZNE:
ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
tel. 22 826-18-30
faks: 22 826-21-95
www.wiih.org.pl, ih_warszawa@wiih.org.pl
oraz
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi społeczne, prowadzonym na podstawie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 3 w Warszawie (tj. budynku, garaży, zamkniętego parkingu oraz mienia) – przedmiot zamówienia według słownika CPV 79710000-4.
2. Świadczenie usługi, która stanowi przedmiot zamówienia obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
3. Szczegółowy opis zamówienia (Zasady ochrony budynku) został zawarty w załączniku nr 1 do wzoru umowy.
4. Kryterium ceny: 100% cena.
5. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 210 000,00 PLN (brutto).
6. Dokumenty wymagane od wykonawców:
- wykaz usług, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
- minimum trzy referencje potwierdzające, że podobne lub większe zakresem usługi polegające na ochronie budynków biurowych administracji publicznej przez minimum jeden rok w okresie ostatnich 4 lat zostały wykonane należycie;
- aktualny odpis koncesji uprawniającej do prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia;
- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- kopia polisy OC.
7. Koszty pracy, których wartość przyjęto do ustalenia ceny nie mogą być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778).
Oferty powinny zawierać cenę brutto za 1 godzinę ochrony oraz cenę brutto za cały okres12 miesięcy.
Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.

8. Zainteresowani mogą składać oferty w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przy ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, kancelaria pokój nr 212, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15.

9. Termin składania ofert: do 25 listopada 2019 r. do godz.10.00.

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2019 r. o godz.10.30 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przy ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, pokój nr 217.

11.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

12. Informacji udziela: p. Jerzy Wall, tel.: 827-10-19 wew. 40, w dniach:
• poniedziałek - wtorek – w godz.: 8.15-16.15 oraz
• środa – w godz.: 8.15-12.15.

Załączniki:
1. Wykaz usług;
2. Wzór umowy;
3. Zasady ochrony budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Warszawie będące Załącznikiem nr 1 do umowy;
4. Klauzula informacyjna;
5. Skan ogłoszenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Sienkiewicza 3;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie jest p. Irena Kopyścińska, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: ikopyscinska@wiih.org.pl, oraz telefonicznie: 22-826-18-30 / 22-826-42-09 wew. 42;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w art. 8a ust. 2 i art. 97 ust. 1a ustawy Pzp;
− na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) oraz z uwzględnieniem ograniczenia, o którym mowa w art. 8a ust. 4 ustawy Pzp;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Opublikował: Hubert Mikołajczyk
Publikacja dnia: 13.11.2019 11:49
Dokument oglądany razy: 336
Podlega Ustawie