Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
To jest wersja archiwalna z dnia 16.01.2015 15:22:20, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie schematu kontroli oraz aktualizacja publikatorow.


Kontrole


Kontrola to zespół czynności wykonywanych w toku postępowania kontrolnego w celu realizacji zadań i kompetencji określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.


Kontrolowanym jest przedsiębiorca, którego działalność jest kontrolowana.


Kontrole przeprowadzają inspektorzy - pracownicy Inspekcji Handlowej, upowaĹźnieni do przeprowadzenia kontroli. Co do zasady, inspektorzy wszczynają i prowadzą kontrolę po okazaniu legitymacji słuĹźbowej oraz doręczeniu upowaĹźnienia do przeprowadzenia kontroli, wydanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie. Sytuacje, w których inspektor moĹźe wszcząć kontrolę bez upowaĹźnienia wskazane zostały w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672, ze zm.).

Ogólne zasady dot. przeprowadzanych kontroli zawarte są w ww. ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, jak równieĹź w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 148, ze zm.) oraz rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustawy o Inspekcji Handlowej:


Oprócz ww. przepisów regulujących ogólne zasady przeprowadzania kontroli, naleĹźy wskazać teĹź na przepisy, które w sposób szczególny regulują sposób prowadzenia kontroli, w zaleĹźności od jej zakresu przedmiotowego:


Kontrole przeprowadzane są na podstawie okresowych planów kontroli, które opracowuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK opracowuje równieĹź roczne kierunki działania Inspekcji Handlowej. JeĹźeli wymaga tego interes konsumentów lub interes gospodarczy państwa, podejmuje się równieĹź kontrole nieplanowane.


Prezes UOKiK moĹźe równieĹź zlecić Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej przeprowadzenie dodatkowej kontroli, jeĹźeli jest to niezbędne do zbadania:

  • zjawisk lub procesów gospodarczych zachodzących na rynku;
  • zgodności wyrobu z zasadniczymi lub innymi wymaganiami albo zgodności produktu z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w odrębnych ustawach.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustala plany pracy uwzględniające kierunki działania i plany, o których mowa wyĹźej, oraz potrzeby określone przez Wojewodę Mazowieckiego.Ĺšródło: ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 148, ze zm.)
Wprowadził: Katarzyna Lipińska-Piatek
Publikacja dnia: 16.01.2015 15:22:20
Wytworzył: Katarzyna Lipińska-Piątek
Dokument z dnia: 16.01.2015 00:00:00
Dokument oglądany razy: 10 941

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa